Сайт находится в разработке


URL: http://universum.credit
Telegram: @universum1
Cell: +380671229159
Email: cu.universum1[at]ukr.net
Email: info[at]universum.credit


Видео расположены от самого нового вверху до самого старого внизуЛеди и Джентльмены! На 11.07.2019 к нам в качестве пайщиков (соучредителей) присоединились:


 1. Евсеев К.Ю.
 2. Евсеева Н.Б.
 3. Калина Д.А.
 4. Завада И.В.
 5. Брусницын Э.Ю.
 6. Гурский К.И.
 7. Малюга А.А.
 8. Матвейченко С.В.

Просим всех по возможности распространить ссылку на сайт и видео.

08.07.2019 Кредитный Союз Универсум 1 достиг стратегического соглашения с кооперативной структурой о предоставлении кооперативу финансовых услуг, взаимовыгодного сотрудничества и вступлении участников кооператива в учредители КС с целью ускорения регистрации. Подробности мы опубликуем после регистрации КС.Статут. п. 5. Діяльність кредитної спілки

5.1. Для досягнення мети, зазначеної у підрозділі 2 цього Статуту, кредитна спілка:
 1. приймає вступні, обов’язкові членські, обов'язкові пайові та інші внески від членів кредитної спілки;
 2. надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також селянські (фермерські) господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;
 3. залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;
 4. виступає поручителем виконання членом кредитної спілки зобов'язань перед третіми особами згідно з договіром поруки;
 5. у разі участі в об'єднаній кредитній спілці сплачує вступні, пайові та інші внески до об'єднаної кредитної спілки;
 6. розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких установлюється Нацкомфінпослуг, та паї кооперативних банків;
 7. залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Нацкомфінпослуг. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;
 8. надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Нацкомфінпослуг;
 9. виступає членом платіжних систем, засновником або співзасновником неприбуткових платіжних систем (у тому числі електронних) для задоволення внутрішнього попиту членів кредитної спілки або асоціації кредитних спілок;
 10. оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого їм кредиту;
 11. провадить благодійну та волонтерську діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів, залучає кошти фізичних та юридичних осіб;
 12. вільно поширює інформацію про свою діяльність, методологічні матеріали, рекламні матеріали, організовує публічні заходи, конференції, тощо, у тому числі через власні засоби масової інформації;
 13. звертається у порядку, визначенному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами тощо;
 14. одержує у порядку, визначеному законодавством, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
 15. здійснює видавничу діяльність згідно до законодавства України;
 16. виступає засновником або співзасновником засобів масової інформації та інформаційних агенцій;
 17. виступає з ініціативами з різних питань суспільного життя;
 18. підтримує прямі міжнародні стосунки та налагоджує співробітництво з іноземними та міжнародними фінансовими установами та організаціями (у тому числі благодійними, фаховими, тощо), діяльність яких не суперечить цьому Статуту;
 19. вільно бере участь у заходах іноземних та міжнародних фінансових установ та організацій (у тому числі благодійних);
 20. виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права згідно з законодавством України;
 21. бере участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;
 22. бере участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
 23. забезпечує реалізацію законодавчо визначених прав своїх членів на отримання земельних ділянок, поліпшення житлових умов та реалізацію інших соціальних пільг, визначенних законодавством України;
 24. бере участь в освітніх та просвітницьких заходах, відряджає представників кредитної спілки на навчання, для участі в обмінах, а також для налагодження співпраці та реалізації спільних проектів чи з іншою метою для реалізації завдань кредитної спілки;
 25. отримує безповоротну фінансову або іншу матеріальну чи нематеріальну допомогу з метою розвитку кредитної спілки, її проектів та заходів;
 26. бере участь в іноземних та міжнародних грантових програмах, отримує гранти та звітує у встановленному порядку;
 27. підтримує теоретичну та прикладну наукову діяльність, засновує грантові програми та стипендії самостійно або спільно з навчальними закладами якщо це сприяє розвитку кредитної спілки та досягнення її мети;
 28. отримує ліцензії на відповідну діяльність якщо це не суперечить Закону України ”Про кредитні спілки”;
 29. співпрацює та укладає договори зі страховими компаніями з метою захисту майна кредитної спілки та її членів, зокрема про страхування фінансових ризиків (кредитних, процентних, валютних, ризиків ліквідності, тощо);
 30. співпрацює та укладає договори з приватними та державними пенсійними фондами згідно діючого законодавства України;
 31. добровільно підтримує політичні партії та окремих кандидатів на виборах до Верховної Ради України, на виборах Президента України, на виборах обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, на виборах сільських, селищних, міських голів та старост згідно з діючим законодавством у разі, якщо їх програми, передвиборча риторика, політична діяльність, тощо сприяє розвитку кредитної спілки.
Провадження кредитною спілкою іншої діяльності, крім передбаченої цим Статутом, не допускається.